Letselschade Specialist Amersfoort

Hoe verloopt het proces van letselschade naar een letselschade vergoeding?

Heeft u een letselschade specialist in Amersfoort en omgeving gevonden? Dan start het letselschade traject. De eerste stap is altijd het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is gesteld en de aansprakelijkheid heeft erkend, kunt u de schadeclaim indienen. 

Is de aansprakelijkheid erkend?

Heeft de tegenpartij de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk erkend? Dan kan het inventariseren van de schadeposten beginnen. Uw letselschade specialist in Amersfoort gaat allereerst samen met u de schadeposten inventariseren. Zo kunnen de schadeposten die bij u geleid hebben tot extra te maken kosten, sneller en gemakkelijker opgevoerd worden. De letselschade bedragen van die schadeposten kunnen substantieel zijn, maar tegelijkertijd kan het ook om kleine bedragen gaan.

Benodigd bewijsmateriaal

Als alle schadeposten zijn geïnventariseerd, kunt u de eis voor een schadevergoeding bij de tegenpartij neerleggen. Deze eis zal wel onderbouwd moeten worden met bewijsmateriaal. Dit is aan u en uw letselschade specialist. In sommige gevallen wordt ook bewijs aangeleverd, bijvoorbeeld een politierapport of een proces verbaal van de arbeidsinspectie. 

aanvragen van een schadevergoeding

Na het verzamelen van alle bewijsstukken kan een schadevergoeding aangevraagd worden. Bij het claimen van de schadevergoeding kunnen er 2 situaties voorkomen:

– Een schikking met de tegenpartij

– Een gerechtelijke procedure.

Een schikking met de tegenpartij is het meest voorkomend. In slechts enkele gevallen worden schadeclaims met tussenkomst van de rechter afgewikkeld. Mochten de onderhandelingen over een schikking geen doorgang vinden, dan zal uw letselschade specialist via de rechter proberen een zo hoog mogelijke vergoeding te eisen. 

 

Is er een schikking of aansprakelijkstelling bereikt, dan zal uw letselschade specialist een voorschot op de schadevergoeding voor u aanvragen. Zo’n voorschot op de nog komende vergoeding is vaak noodzakelijk vanwege de extra kosten die u in eerste instantie uit eigen zak moet betalen. Als slachtoffer kunt u een voorschot op de schadevergoeding vragen om uit de financiële problemen te blijven.

Tot slot zal op een bepaald moment uw medische eindtoestand bereikt zijn. U bent genezen of uitbehandeld en vanaf dat moment is de totale schadeomvang duidelijk. Nu kan de definitieve afrekening worden opgemaakt. Uw letselschade specialist in Amersfoort zal dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. 

Hoe wordt u door de letselschade specialist begeleid in het proces?

Uw letselschade specialist in Amersfoort behartigd uw belangen als slachtoffer van het oplopen van letselschade. Samen kijken jullie naar de omstandigheden waarin u letselschade heeft opgelopen en wat dit letsel betekent voor uw functioneren en uw dagelijks leven. Uw letselschade specialist zal u in het totale proces van aansprakelijkheidstelling tot het nazorgtraject begeleiden. Op die manier wordt een groot deel van uw zorgen uit handen genomen en kunt u zich bezig houden met uw herstel om zo snel mogelijk uw leven weer op te pakken. 

Wat wordt er vergoed?

Het belangrijkste onderdeel van het letselschade traject, is het vaststellen van de schade. Uw letselschade specialist in Amersfoort helpt u daarbij, maar wat wordt er vergoed door de aansprakelijk gestelde partij? Wat er wordt vergoed verschilt per persoon en per situatie. Onder letselschade valt in principe alle materiële en immateriële schade die ontstaat na letsel door bijvoorbeeld een ongeval. Alle gemaakte kosten na het opgelopen letsel vallen daarom onder de term letselschade en kunnen worden opgenomen in de schadeclaim. 

Wanneer de tegenpartij volledig aansprakelijk is, wordt zowel de materiële als immateriële schade vergoed. U krijgt in dat geval dus al uw schade terugbetaald. Wat er onder de materiële en immateriële schade valt, leggen we u hieronder uit.

Materiële schade

Materiële schade is een vergoeding van onkosten als een sportschool abonnement waar u als gevolg van uw letsel geen gebruik meer van kan maken, uw bril die bij een ongeval is stuk gegaan of verlies van inkomen omdat u tijdelijk ongeschikt was om te werken. 

 

Immateriële schade (psychologische schade)

Naast materiële schade kan er ook immateriële schade zijn. Onder immateriële schade valt psychische en geestelijke schade. Deze schade kan voortkomen uit leed, pijn of verdriet. Hierdoor ervaart u bijvoorbeeld angst om weer op de fiets te stappen, heeft u blijvende pijn na operaties en tijdens een revalidatie of kunt u uw favoriete hobby of sport niet meer uitvoeren. Deze immateriële schadepost wordt ook wel smartengeld genoemd, een financiële compensatie voor gemis van levensvreugde.
 

Wordt de nazorg ook vergoed?

Wanneer het letselschade traject nog bezig is, worden de extra schadeposten die u nodig heeft en die nodig zijn door uw letsel, vergoed. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten en fysiotherapie, welke worden geschaard onder materiële kosten. Ook de kosten voor de psycholoog kunnen als extra schadepost worden opgevoerd, deze kosten vallen onder de immateriële schade. 

Mocht er in de toekomst verwacht worden dat er een eventuele verergering van uw klachten of een terugval kan plaatsvinden, dan kan uw letselschade specialist een voorhoud met de tegenpartij afspreken. Op het moment dat de tegenpartij van u wenst dat u de vaststellingsovereenkomst ondertekent om uw zaak af te wikkelen, kan het voorbehoud opgenomen worden in deze overeenkomst. Wanneer er na deze beëindiging weer klachten optreden, kunt u altijd weer op de gemaakte afspraken terugkomen. 

Tot slot kunt u, ook nadat uw dossier gesloten is, nog bij vragen terecht bij uw letselschade specialist in Amersfoort!